Ve čtvrtek 20. června 2024 se na Farmě Markových v Únanově uskutečnil odborný seminář na téma „Klimatická změna, precizní a regenerativní zemědělství„. Akce se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti a přilákala značný počet účastníků z různých oblastí zemědělského sektoru. Seminář nabídl bohatý program s přednáškami renomovaných odborníků. Mezi hlavní řečníky patřili:

  1. Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, který se zaměřil na bioklimatologii a dopady změny klimatu na růst a vývoj rostlin.
  2. Doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., také z Mendelovy univerzity, který prezentoval nejnovější poznatky v oblasti precizního zemědělství a využití moderních technologií pro monitorování půdy a vegetace.
  3. Ing. František Širůček z Farmy Sedlečko, který se podělil o své praktické zkušenosti s udržitelným hospodařením a využíváním moderních technologií v zemědělství.
  4. Ing. Lubomír Mahravý z Biopratexu, certifikovaný poradce, který hovořil o půdoochranných technologiích a jejich významu pro regenerativní hospodaření.

Hlavním cílem semináře bylo představit inovativní přístupy ke zvyšování produkční schopnosti půdy v kontextu trvale udržitelného a regenerativního hospodaření. Účastníci měli možnost nejen vyslechnout přednášky, ale také se zapojit do diskusí a sdílet své vlastní zkušenosti.

Pro účastníky jsme připravili malé občerstvení, které zahrnovalo i dobroty z našeho máku, který pěstujeme na našich polích způsobem regenerativního zemědělství. Toto občerstvení nejen zpříjemnilo průběh semináře, ale také prakticky demonstrovalo výsledky našeho přístupu k udržitelnému zemědělství.

Farma Markových, která seminář hostila, je známá svým progresivním přístupem k zemědělství a snahou o implementaci nejnovějších poznatků v oblasti udržitelného hospodaření. Tato akce tak byla dalším krokem v jejich úsilí o šíření povědomí o důležitosti adaptace zemědělství na klimatické změny.

Přinášíme vám fotografie z této úspěšné akce, které zachycují nejen přednášející v akci, ale i živé diskuse mezi účastníky, praktické ukázky na polích Farmy Markových a také ochutnávky našich makových specialit.
Věříme, že tento seminář přispěl k lepšímu pochopení výzev, kterým současné zemědělství čelí, a inspiroval účastníky k zavádění inovativních a udržitelných postupů ve vlastní praxi. Zároveň jsme rádi, že jsme mohli představit naše produkty a ukázat, jak lze principy regenerativního zemědělství úspěšně aplikovat v praxi.

Skip to content