FARMA MARKOVÝCH

“Na způsobu hospodaření záleží”

Rodinná farma na Znojemsku

Farma se nachází v obci Únanov u Znojma. Zabývá se pěstováním pestré škály plodin, zpracováním Českého modrého máku, olejů z vlastních vypěstovaných semen a prodejem krmiv a směsí pro exotické ptactvo, holuby a další.

V roce 2006 jsem po rodičích hospodářství převzal se svou manželkou. Vlivem různých okolností jsme ukončili chov skotu a postupně rozšířili výměru obhospodařovaných pozemků na současných 300 ha. Orná půda zaujímá výměru 275 ha, trvalé travní porosty 22 ha a 2 ha krajinotvorný sad. Na polích pěstujeme okolo dvanácti druhů plodin a některé ve vícero variantách. S větší výměrou pozemků jsme rozšířili i chov ovcí, v současnosti stádo čítá okolo stopadesáti kusů. Ovce slouží hlavně k udržování trvalých travních porostů, z nichž je většina zařazena do opatření evropsky významných lokalit.

Snažíme se v maximální možné míře používat technologie s cílem trvale udržitelné péče o půdu, tj. eliminovat erozi, doplňovat organickou hmotu v podobě kompostu, meziplodin (zelené hnojení), zapravovat posklizňové zbytky a tím podporovat mikrobiální život v půdě.

Naším současným i budoucím cílem je prosperující moderní rodinná farma, v níž se klade důraz na hospodářství, které podporuje a rozvíjí přirozenou funkci okolní krajiny a vytváří dobré životní podmínky žijících organismů.

Prof. Jakub Hruška “Je to farma rodinná, která navazuje na mnohogenerační tradici. Patří určitě k tomu nejlepšímu, co jsme letos viděli.”

“Program Pestrá krajina”

Ocenění

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025403

Popis projektu: Projekt “Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek” je spolufinancován Evropskou unií.
Díky projektu dojde k výměně technologie čištění ke snížení energetické náročnosti. Žadatel se zabývá
zemědělskou výrobou. V projektu dojde k výměně čističky obilovin a dopravníků za novou úspornou technologii.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Skip to content