Farma Markových – “Na způsobu hospodaření záleží”
 
 
 
 
 

“Na způsobu hospodaření záleží”
Farma Markových

 
 
 
 
 
 
 

Rodinná firma na Znojemsku

 
Farma se nachází 5 km severně od Znojma v obci Únanov. Hospodaření bylo obnoveno v roce 1991 mými rodiči, kteří navázali na tradici svých předků sahající až do roku 1628, z něhož se dochovala první písemná zmínka. Hospodařit začali na 15 ha vlastní půdy a dalších 40 ha půdy pronajaté s chovem dvaceti kusů dojnic a výkrmem telat.

V roce 2006 jsem po rodičích hospodářství převzal se svou manželkou. Vlivem různých okolností jsme ukončili chov skotu a postupně rozšířili výměru obhospodařovaných pozemků na současných 300 ha. Orná půda zaujímá výměru 275 ha, trvalé travní porosty 22 ha a 2 ha krajinotvorný sad. Na polích pěstujeme okolo dvanácti druhů plodin a některé ve vícero variantách. S větší výměrou pozemků jsme rozšířili i chov ovcí, v současnosti stádo čítá okolo stopadesáti kusů. Ovce slouží hlavně k udržování trvalých travních porostů, z nichž je většina zařazena do opatření evropsky významných lokalit.

Dále poskytujeme služby zemědělskou technikou ostatním zemědělcům a dalším subjektům v oblasti údržby krajiny.
Snažíme se v maximální možné míře používat technologie s cílem trvale udržitelné péče o půdu, tj. eliminovat erozi, doplňovat organickou hmotu v podobě kompostu, meziplodin (zelené hnojení), zapravovat posklizňové zbytky a tím podporovat mikrobiální život v půdě s udržením vody v půdě.

Naším současným i budoucím cílem je prosperující moderní rodinná farma, v níž se klade důraz na hospodářství, které podporuje a rozvíjí přirozenou funkci okolní krajiny a vytváří dobré životní podmínky žijících organismů.

Máme zájem o nájem orné půdy pro účely hospodaření v katastrech: Únanov, Znojmo – Přímětice, Plenkovice, Kravsko, Hluboké Mašůvky, Plaveč, Mikulovice, Němčičky a podomluvě i jinde.

 
 
 
 
 
 
Farma Markových Česká televize
 
 
 
 
 
 

Ocenění

 
 
 
 
Truhlářství Praha
 
 
 
 

Publicita projektu OP PIK

 
Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025403

Popis projektu: Projekt “Rekonstrukce posklizňové linky, Jiří Marek” je spolufinancován Evropskou unií.
Díky projektu dojde k výměně technologie čištění ke snížení energetické náročnosti. Žadatel se zabývá
zemědělskou výrobou. V projektu dojde k výměně čističky obilovin a dopravníků za novou úspornou technologii.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.